O PROJEKCIE

Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, Lot A,
odcinek Warszawa Zachodnia - Miedniewice (Skierniewice) POIiŚ 7.1-24.1

Przedmiotem projektu „Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, Lot A – odcinek Warszawa Zachodnia – Miedniewice (Skierniewice)” POIiŚ 7.1-24.1, jest zapewnienie mieszkańcom Warszawy i Łodzi oraz okolicznych miejscowości szybkiego i sprawnego połączenia. Obecnie stan torów między Warszawą Zachodnią i Skierniewicami pozwala na jazdę
z prędkością maksymalnie 120 km/h, a w przypadku niewykonania modernizacji, z roku na rok, prędkość systematycznie byłaby obniżana. Efektem modernizacji będzie możliwość jazdy na prawie całej długości z prędkością 160 km/h oraz uruchamiania większej liczby pociągów.

ZAKRES PROJEKTU

Zakres zadań obejmuje prace polegające na przebudowie istniejącej infrastruktury i budowie nowej infrastruktury w zakresie:

 • układów torowych – obejmująca przebudowę torów szlakowych wraz z dostosowaniem ich geometrii do prędkości 160 km/h przy założeniu całkowitej wymiany nawierzchni na odcinku Warszawa Włochy – Miedniewice, naprawę
  i wzmocnienie podtorza wraz z jego poszerzeniem do 4 m (jedynie międzytorze na odcinku Warszawa Zachodnia
  – Warszawa Włochy nie ulega poszerzeniu), wykonanie robót odwodnieniowych,
 • sterowanie ruchem kolejowym – obejmująca przebudowę urządzeń srk na części posterunków ruchu gdzie zostaną zastosowane komputerowe urządzenia srk z licznikami osi, zabudowę komputerową samoczynnej blokady liniowej
  z licznikami osi na szlaku, zabudowanie urządzeń zdalnego sterowania na odcinku Józefinów – Żyrardów z Lokalnym Centrum Sterowania (LCS) w Grodzisku Mazowieckim, zabudowę systemu ERMTS/ETCS poziom 2,
 • sieci trakcyjnej – obejmująca modernizację sieci trakcyjnej poprzez demontaż istniejącej sieci, montaż bramek oraz montaż na torach szlakowych oraz głównych zasadniczych nowej sieci trakcyjnej,
 • elektroenergetyki do 1 kV – obejmująca modernizacje elektroenergetycznych odbiorów nietrakcyjnych, usytuowanych wzdłuż linii kolejowej na szlakach oraz na stacjach i przystankach, które będą zasilane z linii potrzeb nietrakcyjnych za pośrednictwem stacji transformatorowych,
 • telekomunikacji:
  • przewodowej – obejmującej wykonanie systemu transmisyjnego bazującego na kablu optotelekomunikacyjnym. Do wykonania różnego przeznaczenia łączy lokalnych oraz zapewnienia lokalnego dostępu do szlakowego systemu transmisyjnego przewiduje się ułożenie także kabla miejscowego,
  • bezprzewodowej (radiowej) – obejmującej wykonanie łączności technologicznej (w tym także GSM-R),
 • przejść i przejazdów – obejmująca likwidację wszystkich (oprócz przejazdu w ciągu drogi niepublicznej w km 7,545
  i przejazdu tymczasowego w km 17,313) przejazdów jednopoziomowych na odcinku Warszawa Zachodnia – Grodzisk Mazowiecki – Jaktorów oraz budowę trzech skrzyżowań dwupoziomowych z drogami publicznymi,
 • kubatury i peronów – obejmująca przebudowę przystanków, na których w stanie istniejącym perony wyspowe usytuowane są na międzytorzu torów głównych zasadniczych na przystanki o peronach naprzeciwległych lub naprzemianległych,
 • obiektów inżynieryjnych – obejmująca modernizację lub przebudowę istniejących obiektów inżynieryjnych,
 • ochrony środowiska – obejmująca budowę ekranów akustycznych, mat antywibracyjnych oraz przejść dla małych
  i średnich zwierząt.

Zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach modernizacji obejmuje także roboty niezbędne do wykonania na liniach stycznych z przedmiotową linią tzn. na liniach nr 19, 4, 3, 447.

CELE PROJEKTU

 • przewidywane skrócenie czasu przejazdu najszybszego pociągu na modernizowanym odcinku z 41 min do 30 min,
 • zwiększenie maksymalnego nacisku osi do 221 kN na 94,78% długości odcinka,
 • zmniejszenie liczby skrzyżowań i przejść w jednym poziomie z 23 szt. do 14 szt.,
 • zmodernizowanie wszystkich elementów infrastruktury kolejowej linii nr 1 na odcinku Warszawa Zachodnia
  – Miedniewice (długość - ok. 57,450 km),
 • podwyższenie maksymalnej prędkości jazdy pociągów pasażerskich do 160 km/h, pociągów towarowych
  do 120 km/h,
 • podniesienie komfortu podróży,
 • podniesienie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych,
 • poprawa stanu środowiska,
 • podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów przyległych,
 • zrealizowanie wskazanych dla tego Projektu celów POIiŚ.

KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU

 • Wartość ogółem: 2 215 333 931,21 PLN
 • Wydatki kwalifikowane: 1 555 544 457,78 PLN
 • Dofinansowanie: 1 555 544 457,78 PLN
 • Dofinansowanie UE: 1 088 881 120,44 PLN

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

 • 2009-2015 (łącznie z okresem rozliczeniowym)

KONTRAKTY REALIZOWANE OBECNIE W RAMACH PROJEKTU

 • Umowa Nr 90/109/033/00/14200/10/I/I na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, odcinek Warszawa Zachodnia – Miedniewice (Skierniewice).
 • Nadzór i zarządzenie w ramach projektu "Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, Etap II".
 • Umowa nr 90/130/0016/11/Z/I na działania informacyjne i promujące do projektu Nr POIiŚ 7.1-24.1 "Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II,  Lot A – odcinek Warszawa Zachodnia – Miedniewice (Skierniewice)".
 • Umowa Nr 90/130/0004/12/Z/I na „Wykonanie map z projektem podziału nieruchomości oraz wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości niezbędnych do realizacji zadania pn.: „Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź etap II, Lot A odcinek Warszawa Zachodnia-Miedniewice (Skierniewice)” – projekt POIiŚ 7.1-24.1
 • Umowa Nr 90/130/0019/11/Z/Ina „Wykonanie robót dodatkowych związanych z wykonaniem wzmocnienia obiektów inżynieryjnych w km: 9,292, 11,509, 15,350.
 • Umowa nr 90/130/0001/12/Z/I na Nadzór i zarządzanie nad robotami dodatkowymi w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, Lot A - odcinek Warszawa Zachodnia - Miedniewice (Skierniewice)”.
 • Umowa Nr 90/130/0020/12/Z/I na zaprojektowanie i wykonanie wiaduktu drogowego zlokalizowanego w km 35,635 linii kolejowej Nr 1 Warszawa Centralna – Katowice - realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego.
 • Umowa Nr 90/130/0002/13/Z/I na wykonanie robót uzupełniających związanych z pracami na obiektach inżynieryjnych, robotami podtorzowymi oraz elementów teletechniki na odcinku od km 6,500 do km 54,100 linii nr 1 Warszawa Centralna – Katowice.
 • Umowa Nr 90/130/0003/13/Z/I na wykonanie robót uzupełniających związanych ze wzmocnieniem podtorza i przebudową układów torowych na st. Pruszków, szlaku Pruszków – Grodzisk Mazowiecki, st. Grodzisk Mazowiecki, st. Żyrardów oraz robotami elektroenergetycznymi na st. Pruszków, st. Żyrardów linii nr 1 Warszawa Centralna – Katowice.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

 

www.pois.gov.pl .

Ta witryna używa plików cookie m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystanie z niej bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa komputerze / telefonie / tablecie. Więcej informacji w Polityce Prywatności. Polityka prywatności